Ampikyy 50 mg tabletti
Pakkausseloste
Avaa tuoteseloste kokonaan

AMPIKYY 50 mg tabletti
Hydrokortisoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää AMPIKYY 50 mg -tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai jos kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät AMPIKYY 50 mg -tabletteja
3. Miten AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. AMPIKYY 50 mg -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ AMPIKYY 50 mg -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN       
AMPIKYY 50 mg –tabletti vaikuttaa tulehdusta välittäviin aineisiin, jonka avulla kipu lievittyy ja kuumotus, punoitus sekä turvotus vähenevät.

AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään ensiapuna kyykäärmeenpureman sekä ampiaisen- ja mehiläisenpiston aiheuttamiin reaktioihin. Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMPIKYY 50 mg –TABLETTEJA

Älä käytä AMPIKYY 50 mg –tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai AMPIKYY 50 mg –tabletin jollekin muulle aineelle.

Ole  varovainen AMPIKYY 50 mg -tablettien kanssa
Lääkettä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön eikä tavallisten allergiaoireiden hoitoon.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Hydrokortisoni voi aiheuttaa lihasheikkoutta antikoliiniesteraasin kanssa myasthenia gravis-potilailla. Hydrokortisonin kerta-annoksella ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imettäminen
Kerta-annoksesta lääkettä ei ole haittaa sikiölle tai imeväiselle raskauden ja imetyksen aikana.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
AMPIKYY 50 mg -tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


3. MITEN AMPIKYY 50 mg -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Aikuisille ja yli 15-vuotiaille lapsille: 3 tablettia.

Lapset:
0-5 vuotta: 1 tabletti.
5-15 vuotta 2 tablettia.
Kerta-annos otetaan mahdollisimman pian pureman/piston tapahduttua pienen nestemäärän kera.  Ylimääräisen nesteen antamista tulee välttää seuraavan puolen tunnin ajan,  koska osa potilaista voi tuntea pahoinvointia ja oksentaa.
Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon. Ota viipymättä yhteys lääkäriin.
Ei pitkäaikaiseen käyttöön.

Jos käytät enemmän AMPIKYY 50 mg –tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai  Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977). Tarvittaessa voi antaa lääkehiiltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, AMPIKYY 50 mg –tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia.
Hydrokortisonin kerta-annos on yleensä haitaton. Joillakin henkilöillä hydrokortisoni voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. AMPIKYY 50 mg -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Ei erityisiä säilytysohjeita. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä AMPIKYY 50 mg –tabletti sisältää
Vaikuttava aine on hydrokortisoni.
Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, glyseroli 85 %, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.
AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen, pyöreä, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 11 mm.
3 tablettia läpipainopakkauksessa.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja           
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 16.12.2009